POLITYKA PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Biuro Nieruchomości Fiter
NIP 8681994370

DEFINICJE

Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Biuro Nieruchomości Fiter sp. z o.o., NIP 8681994370

Kontakt do administratora danych osobowych: biuro@nieruchomoscifiter.pl.
Administrator danych osobowych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

TREŚĆ

§1 Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Nieruchomości Fiter sp.z o.o. w szczególności:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
- podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj. prawnie uzasadnionego interesu Biura Nieruchomości Fiter sp. z o.o. w celu:
- marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta.
- marketingu SMS polegającego na wysyłaniu życzeń, przypomnień o spotkaniach, przypomnień o płatnościach, przypomnień o zakończeniu umowy itp.
- realizacji umowy pośrednictwa,
- polecania produktów bankowych, geodezyjnych architektonicznych oraz rzeczoznawcy majątkowego opartych o podmioty trzecie,
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
- przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Cennika, o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres pocztowy oraz poczty elektronicznej (e-mail)
- marketingu bezpośredniego produktów Biura Nieruchomości Fiter

§2 Przechowywanie Danych Osobowych
Dane Osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres:
1. Wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora tj. przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
- posprzedażowej obsługi klientów w tym do obsługi reklamacji, prowadzenia marketingu SMS o którym mowa wyżej,
- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Biuro Nieruchomości Fiter sp. z o.o. ,
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
- Archiwizacji dokumentów

§3 Odbiorcy Danych Osobowych
1. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Biura Nieruchomości Fiter sp. z o.o. realizujący zadania dla osoby której dane dotyczą oraz podmioty ściśle powiązane z realizacją zadań wykonywanych przez Biuro Nieruchomości Fiter sp. z o.o. i w zależności od potrzeb należą do nich:
- Wydziały odpowiednich urzędów – pobieranie danych i dokumentów o nieruchomościach, o zameldowaniu, o podatkach i innych dokumentów wymaganych sytuacją.
- Biuro rachunkowe – sprawy rozliczeń firmy Biuro Nieruchomości Fiter sp. z o.o.,
- W uzasadnionym przypadku Kancelarie Adwokackie – konsultacje w sprawie problemów jakie mogą występować w stanie prawnym nieruchomości oraz ew. sprawy windykacyjne.
- W uzasadnionym przypadku Banki i doradcy finansowi – dane niezbędne do przeprowadzenia analizy kredytowej.
- Kancelarie Notarialne – przekazanie danych do wykonania umowy
- W uzasadnionym przypadku geodeci, rzeczoznawcy oraz biura architektów i konstruktorów – w celu dokonywania omówionych wcześniej operacji na nieruchomościach takich jak podziały geodezyjne, wyceny, konsultacje w sprawie wad konstrukcyjnych i przydatności do użytkowania, wykonanie projektów budowlanych, wykonywanie uzgodnień wjazdów na nieruchomość i inne.
- W uzasadnionym przypadku inne podmioty, którym podanie danych osobowych będzie niezbędne w celu zrealizowania zadania będącego w interesie osoby, której dane dotyczą.

§4 Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą i są przetwarzane
1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy i w jakim wymiarze Administrator przetwarza dane.
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych.
4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)